Need Help ?
Call: +977- 087460175

समाचार बिस्तारमा

गत वर्ष यस कार्यालयबाट द्वन्द पिडित छात्रबृत्ति पाएका,१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका र विद्यालय/कलेजमा नियमित रुपमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुले यस वर्ष छात्रबृत्तिका लागि २०७४ चैत्र १५ गते भित्र यस कार्यालयमा िनवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

छात्रबृत्ति